top of page

Polityka prywatności Instytutu Roździeńskiego

 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.rozdzienski.org (dalej „Serwis”).

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytut Roździeńskiego, z siedzibą w Katowicach /40-014/, przy ul. Mariacka 37 NIP 6312658793, zwany dalej Administratorem, dostępny pod adresem e-mail: kontakt@rozdzienski.org ,

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą:

2.1 w celu zawarcia i wykonania zawieranej z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności: 

- zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, 

- wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, 

- podnoszenia jakości Serwisu. 

2.2 w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

2.3 w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora: archiwalnym, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami cywilnoprawnych, a także w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO),

 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników mogą być:

3.1 podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy, w szczególności w szczególności dostawcy usług IT i dostawcy zapewniającym usługi płatnicze, biura księgowe i kancelaria prawne,

3.2 organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 2. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane: 

5.1 przez okres negocjowania umowy i rok po ostatnim kontakcie w tej sprawie, w razie jej zawarcia - także przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu - do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, 

5.2 do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w celu dochodzenia roszczeń, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu,

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu - prawo wniesienia sprzeciwu, 

 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO,

 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku braku ich podania Administrator może odmówić zawarcia umowy, w tym brak będzie możliwości zarejestrowania się w Serwisie i korzystania z jego usług,

 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora

 

 1. Polityka plików cookies

  1. Serwisy korzystają z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Administratora (dalej Użytkownicy) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową lub dopasowany materiał w sieciach reklamowych, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;

   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  5. Administrator analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie Administrator używa Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

  7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Zalecamy zapoznanie się z zasadami wykorzystywania cookies przez te sieci, w szczególności przez sieć Google.​

bottom of page